Vad är abstrakt konst?

Abstrakt konst är kortfattat den typ av konst som inte föreställer direkta motiv. Syftet med detta är främst att lämna tavlornas symbolik öppen för individens tolkning. Likt författare eller regissörer lämnar sina verk med öppet slut. Abstrakt konst kallas därför ofta även för icke föreställande eller nonfigurativ konst, vilket gör det enklare att komma ihåg dess primära och särpräglade drag. Abstrakt konst fick sin spridning i Europa under tidigt 1900-tal, där Mondrian och Hilma af Klint sägs vara dess pionjärer.

Den svenska konstnären Hilma af Klints konstverk är ofta färgglada, flertydiga och med ett ursprung i det osynliga och spirituella. Dessa element speglar även den abstrakta konstens grundkomponenter med enbart fantasin som begränsning. Inte minst framgår konstformens typiska drag i af Klints serie ”Svanen” från 1915. Utöver det, visar senaste nyheter idag även att sex av af Klints konstverk ska bli frimärken i slutet på april 2020. Valet till just denna typ av abstrakt konst som frimärken förklaras vara en återspegling av människans utvecklingsprocess.

Mondrian och andra konstnärer inom abstrakt konst

Vad är abstrakt konst?

Den holländska konstnären Piet Mondrian har, likt andra konstnärer som tillägnade sin karriär åt den abstrakta konsten, en bakgrund inom impressionismen. Denna konststil kan förklaras som den abstrakta konstens motpol, då den speglar en betydligt mer realistisk period inom konstvärlden. Under 1910-talet valde Mondrian att byta inriktning där hans konst numera istället influerades av expressionismen och kubismen. Den abstrakta konstens symbolik bottnar därför i en övergång från det klassiska till det moderna, från det verkliga till det spirituella och från det figurativa till det icke figurativa.

Abstrakt konst: en utmanande konststil

Ibland förklaras abstrakt konst mer som ett paraplybegrepp för ett flertal olika konststilar, där i bland just kubism, expressionism och emellanåt surrealism. Detta har dock ifrågasatts från flera håll då somliga konstnärer absolut inte vill förknippas med just abstraktion, då de anser att deras konstverk faktiskt grundar sig i verklighet. Samtidigt blir den abstrakta konsten även en fråga om människans natur, där somliga kan ha svårt att förstå och därmed inte tycks uppskatta något som inte har tydlig betydelse och budskap.